top of page

Huishoudelijk Reglement Workout Factory Padel

Elke speler van Workout Factory Padel (WFP) wordt geacht bij zijn toetreding kennis te hebben genomen van het huishoudelijk reglement en verbindt zich ertoe de geest, de atmosfeer en het familiale karakter in alle opzichten te respecteren.

De banen zijn alleen toegankelijk voor de spelende leden van WFP en  geregistreerde spelers via Tennis Vlaanderen
Spelers dienen steeds aangemeld  te zijn via Tennis Vlaanderen alvorens ze de terreinen betreden.
Het is ten strengste verboden om te spelen onder een andere naam. Dit zal leiden tot onmiddellijke uitsluiting en de toegang tot WFP wordt met onmiddellijke ingang ontzegd.

 

Boekingsreglement (2022) van WFP

Je kan reserveren vanaf 7 dagen op voorhand. Als je lid bent van TC Savanti kan je maximaal 14 dagen vooruit boeken.

De tarieven voor piek-en daluren zijn hetzelfde. Leden van TC Savanti genieten van een voordeeltarief.

Spelers kunnen tot 5 dagen op voorhand annuleren in de app. Indien dit niet gebeurt, is dit een no-show en dient u te betalen, bij niet betaling wordt u geschorst. Als je namen van leden toevoegt om je no show te maskeren, zullen alle namen die voorkomen geschorst worden.

Reservaties die hun aanvang hebben gehad worden niet terugbetaald.

 

Sancties bij overtredingen

De directie van WFP behoudt zich het recht voor om spelers te schorsen en de toegang tot de velden van Workout Factory Padel te ontzeggen in geval van overtredingen van het huishoudelijk reglement.

Bij een 1ste overtreding volgt een schorsing van 1 week, een 2de overtreding resulteert in een schorsing van 1 maand. Bij een derde schorsing wordt de speler definitief uitgesloten.

 

Algemeen

 

De aanbevelingen van personen, door WFP belast met onderhoud en nazicht van de banen, materiaal en materieel, dienen stipt opgevolgd te worden.

De banen en het zich daarop bevindende materieel, omheining, padelnetten, kabels, scheidsrechtersstoelen, banken, papierbakken, verlichtingsinstallatie, enz. zijn alle eigendom van WFP. De leden zijn verplicht op straf van schorsing of uitsluiting, dit alles met zorg te behandelen en beschadigingen door derden aangebracht onmiddellijk ter kennis brengen van de directie. Alle schade zal op de dader verhaald worden.

Spelers zullen alles vermijden wat aan beplantingen, materieel of het uitzicht schade zou kunnen berokkenen. Ouders zijn verantwoordelijk voor de daden van hun kinderen.

Het roken, gebruik van glazen zijn niet toegelaten binnen de speelvelden. Niet-alcoholhoudende dranken in flesjes zijn wel toegestaan, op voorwaarde dat het leeggoed terug aan de bar in de lounge wordt bezorgd. Het roken en het gebruik van glazen is niet toegelaten in de kleedkamers.

Het is niet toegelaten in ontbloot bovenlijf te spelen.

Zowel de bar en zijn bijhorigheden als de inboedel staan onder bescherming van de spelers, die erover waken dat geen schade wordt toegebracht, noch dat voorwerpen worden vervreemd. Elke handeling in die zin wordt onmiddellijk gemeld aan een lid van de directie. Alle kosten voortvloeiend uit beschadiging of vervreemding zullen verhaald worden op de dader.

De kleedkamers dienen na gebruik netjes te worden achtergelaten. WFP is niet verantwoordelijk voor kledij of uitrusting die achtergelaten worden, noch voor diefstal.

WFP is niet verantwoordelijk voor ongevallen van spelers of toeschouwers.

WFP behoudt zich het recht toe om privé evenementen te organiseren die voorrang krijgen op vaste reservaties en reservaties gemaakt in Tennis Vlaanderen.

 

Recht op afbeelding

Een speler geeft aan WFP de toelating om in het kader van de activiteiten van WFP afbeeldingen van hem/haar te maken alsook om die afbeeldingen te gebruiken ter promotie van de activiteiten van WFP. Het lid heeft evenwel het recht om indien er gewichtige redenen voorhanden zijn, deze toestemming op elk moment in te trekken. Eventuele schade die de intrekking voor de vereniging tot gevolg heeft, zal door het lid worden vergoed.

bottom of page